Zásady ochrany osobních údajů

Domov důchodců Ústí nad Orlicí spravuje osobní údaje (při uplatnění zásady minimalizace jejich rozsahu) především na základě zák. 108/2006 Sb. a 372/2011 Sb. Přesný výčet spravovaných osobních údajů a účel jejich získávání je součástí vnitřních předpisů organizace. Práce s osobními údaji je transparentní a je zabezpečena proti zneužití.

Spravujeme vaše osobní údaje? Máte svá práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požádat o výpis osobních údajů, které o vás evidujeme.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte možnost požadovat předání dat (vám nebo vámi určenému jinému správci osobních údajů), která se vás týkají a která jste nám osobně poskytli.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požádat, abychom smazali všechna vaše data. Smazání dat bude možné pouze v případě, kdy nejme vázáni jinými důvody, pro které jsme naopak povinna data uchovat (smluvní ustanovení, zákonné požadavky apod.)

Právo na opravu osobních údajů

Na základě informace od vás opravíme nepřesné osobní údaje, popřípadě doplníme neúplné údaje.

 

Pověřeným pracovníkem ochrany osobních údajů v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí, na kterého se můžete obracet při uplatňování svých práv je paní Olga Švecová, DiS.

tel.: 730 573 973

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(Při uplatňování vašich práv budeme potřebovat vaši součinnost při identifikaci. Práva lze uplatňovat vlastním jménem, jménem osoby, kterou zastupujete na základě plné moci či jiného zplnomocnění).

 

Informace k fotografování veřejných akcí Domova důchodců v Ústí nad Orlicí

Rádi bychom vás upozornili, že pro některé zveřejňování fotografií nebo videozáznamů není souhlas se zpracováním údajů potřebný.

Tak je tomu v případě veřejných akcí, nebo v případě, kdy na dané fotografii, videozáznamu není konkrétní osoba zcela identifikovatelná.

Pokud i přesto budete žádat, aby taková fotografie nebo videozáznam nebyl/a zveřejněn/a, pak to chápeme a můžete se se svým požadavkem obrátit na výše uvedený kontakt.

Váš Souhlas potřebujeme pouze v případě, kdy budeme fotit konkrétní osobu a identifikujeme jí např. pomocí jména a příjmení.

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

při provádění testování na onemocnění COVID-19

 

 Vážení zaměstnanci, drazí kolegové,

při provádění testování na onemocnění COVID-19 na našem pracovišti dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Rádi bychom vám proto v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělili základní informace o tom, proč vaše osobní údaje při testování zpracováváme, za jakým účelem, a jak s nimi bude dále naloženo.

 

Správcem vašich osobních údajů je Domov důchodců, Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761,

IČO 70857130 (dále jen „Správce“).

 

Kontaktními údaji správce jsou:

Telefon, e-mail

Tel: 730 573 973, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Korespondenční adresa

Olga Švecová, DiS., Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí

www

www.dduo.cz

 

 V případě, že byste se nás rádi dotázali na záležitosti spojené s ochranou osobních údajů, využijte prosím výše uvedené kontaktní údaje.

 

Při testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobních údajů zaměstnanců:

 • jméno a příjmení, (ev. personální číslo zaměstnance),
 • datum narození,
 • bydliště,
 • číslo pojištěnce,
 • zdravotní pojišťovna,
 • datum a čas provedení testu,
 • výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19,
 • důvod neprovedení testu (výjimka z testování).

 

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu zaměstnance, a to podle čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účely:

 • prevence proti šíření onemocnění COVID-19,
 • vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a přijímání opatření k předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance,
 • prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy (např. prokázání orgánům ochrany veřejného zdraví, že zaměstnavatel řádně provádí testování zaměstnanců nebo prokázání výjimek vztahující se na osoby, které jsou vyjmuty z povinného testování),
 • prokázání nároků vůči zdravotním pojišťovnám při čerpání finančních prostředků na testování poskytované zdravotními pojišťovnami z fondu prevence – předložení výkazu vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců k zpětnému proplacení příspěvku na antigenní testy.

Při testování dochází ke zpracovávání zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu (výsledek testu na onemocnění COVID-19 vč. data jeho provedení, důvody výjimek z testování), a to z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

 Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

 • plnění právní povinnosti, která se vztahuje na Správce dle:
  • 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  • dle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví
  • nezbytnost zpracování zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

 

Každý zaměstnanec má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat:

 • přístup k osobním údajům                (čl. 15 GDPR),
 • opravu/aktualizaci údajů                   (čl. 16 GDPR),
 • výmaz údajů                                      (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR),
 • omezení zpracování údajů                (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR),
 • přenositelnost údajů                         (jsou-li splněny podmínky čl. 20 GDPR),
 • námitku proti zpracování                  (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR),

 

Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností.

Osobní údaje vztahující se k testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19 budou Správcem uchovávány nejméně do doby zrušení mimořádných opatření ministerstva k provádění povinného testování zaměstnanců. Maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů je 3 roky od doby jejich pořízení. Doba zpracování je nezbytná z důvodu povinnosti zaměstnavatele prokázat plnění uložených povinností vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou nadány kontrolou plnění uloženého opatření.

Údaje evidované za účelem prokázání nároků vůči zdravotním pojišťovnám při čerpání finančních prostředků na testování poskytované zdravotními pojišťovnami z fondu prevence budou zpracovávány po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést kontrolu za účelem prověřování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů.

Příjemcem osobních údajů mohou být orgány ochrany veřejného zdraví při provádění případné kontroly plnění povinností na pracovišti uložených zaměstnavateli mimořádným opatřením a dále zdravotní pojišťovny v případě provádění kontrol za účelem poskytování finančních prostředků k úhradě testů provedených za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 nebo při zjišťování oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti vhodným způsobem informovat ostatní zaměstnance o rizicích na pracovišti. Například, že na pracovišti se vyskytuje (vyskytovala) nakažená osoba, která přišla do kontaktu s ostatními zaměstnanci. V takovém případě postupuje Správce tak, že učiní veškerá nezbytná opatření. Informace o konkrétní osobě zaměstnavatel zásadně nesděluje. Je-li nezbytně nutné sdělit konkrétní informace, činí tak Správce pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví a formou, aby žádným způsobem nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí, důstojnosti a integrity dotčené osoby.

Poskytnutí osobních údajů zaměstnancem je zákonným požadavkem. Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování subjektů údajů.

 

Ústí nad Orlicí dne 17. ledna 2022

Domov důchodců

 

 

 

 

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku